Anexele 14.1_14.2 - M19_6A_1_Fisa_si_Metodologie_eligibilitate