STATUTUL
ASOCIATIEI GRUPUL DE ACTIUNE LOCALA
TARA OLTULUI
 
 
CAP. I.   DISPOZITII GENERALE
 
Art. 1. Constituire si denumire:
        (1).  Asociatia Grupul de Actiune Locala Tara Oltului,  infiintata prin act constitutiv conform O.G nr 26/2000 cu modificarile si completarile ulterioare intre membrii asociati.
       Art. 2. Denumirea asociatiei este “Grupul de Actiune Locala Tara Oltului”.
       Art. 3. Scopul Asociatiei il reprezintadezvoltarea durabila a microregiunii TARA OLTULUI.
Art. 4. Obiectivele Asociatiei
(1)   Stabilirea si implemetarea strategiei de dezvoltare a teritoriului “Tara Oltului”;
(2)   Valorificarea resurselor umane si naturale locale;
(3)   Conservarea si valorificarea patrimoniului material si imaterial;
(4)   Sustinerea acelor initiative antreprenoriale care contribuie la dezvoltarea comunitatii locale;
(5)   Utilizarea parteneriatului public – privat in definirea si implementarea politicilor publice de dezvoltare
(6)   Participarea la proiecte de ooperare inter-teritoriala si transnationala;
(7)   Organizarea de sesiuni de formare in domeniul dezvoltarii rurale;
(8)   Animarea si coordonarea tuturor actorilor locali implicati in dezvoltarea teritoriului.
Art. 5. Sediul Asociatiei
(1)   Sediul Asociatiei este la Primaria orasului Avrig, str. Gheorghe Lazar, Nr.10, localitatea Avrig, jud. Sibiu.
Art. 6. Statutul juridic al Asociatiei
   
(1)   Asociatia este persoana juridica de drept privat fara scop patrimonial.
(2)   Asociatia se constituie pentru o perioada de timp nedeterminata.
 
……………
Asociatia mai poate fi formata din: – membrii in nume propriu ,
–          membrii care reprezinta comunele sau grupuri de comune, organisme socio-profesionale sau de sprijin pentru dezvoltare,
–          orice alta persoana fizica sau juridica membra asociata prezentului statut.
Actorii privati vor reprezenta cel putin jumatate din membrii Asociatiei.
         Art. 8. Conditii de aderare:
          Pentru a face parte din asociatie persoana trebuie sa fie reprezentanta unei activitati legata da obiectul asociatiei sau trebuie sa fi fost mandatata de colectivitatea sau structura din care provine, mandat prin care se solicita aderarea la prezentul statut si se obliga achitarea cotizatiei anuale fixata de Adunarea Generala.
Art. 9 (1) Asociatia are in componenta:
a)     membri fondatori
b)     membri asociati
c)      membri consultanti
d)     membri de onoare
     (2) Calitatea de membru asociat poate fi dobandita de orice persoana fizica sau juridica ce se declara de acord cu prevederile prezentului Statut si doreste sa contribuie la atingerea scopului Asociatiei.
          (3) Cererea prin care se solicita dobandirea calitatii de membru asociat se adreseaza Consiliului Director, care in urma avizarii, o supune spre aprobare Adunarii Generale.
          (4) Calitatea de membru de onoare se acorda de Adunarea Generala pe baza propunerii Consiliului Director. Calitatea de membru consultant se acorda de catre Consiliul Director pe baza cererii scrise a solicitantului.
Art. 10. (1) Calitatea de membru se pierde prin:
a)     deces, in cazul persoanelor fizice
b)     incetarea, in conditiile legii, a calitatii de persoana juridica
c). retragerea la cerere; in acest caz hotararea de retragere se comunica Consiliului Director;
c)      excludere, pentru abateri grave de la statut, de la regulamentele si hotararile adoptate de Consiliul Director sau Adunarea Generala, pentru intervenirea unor motive de incompatibilitate cu aceasta calitate, lipsa la trei sedinte consecutive ale Adunarii Generale, fara motive intemeiate.
(2) Calitatea de membru asociat se pierde si prin neplata cotizatiei timp de un an.
Art.11 (1)  Membrii care se retrag sau sunt exclusi nu au nici un drept asupra patrimoniului social si isi pierd drepturile si obligatiile conferite de calitatea de membru.
       (2) Pierderea calitatii de membru se constata de Consiliul Director si se ratifica de prima Adunare Generala.
Art.12. Membrii Asociatiei au urmatoarele drepturi:
a)     sa faca propuneri care stau la baza strategiei, respectiv a politicii de dezvoltare a zonei;
b)     sa defineasca programe de actiuni pentru indeplinirea strategiei adoptata de Asociatie
c)      sa aleaga si sa fie alesi in organele de conducere;
d)     sa participe la luarea deciziilor prin vot liber;
e)     sa foloseasca baza materiala exclusiv pentru realizarea obiectivelor asociatiei;
f)        Sa fie informati conform prevederilor Statutului si a altor reglementari interne asupra deciziilor adoptate de Adunarea Generala si Consiliul Director
g)     Sa conteste, in conditiile statutului si ale legilor in vigoare, deciziile organelor Asociatiei.
Art. 13. Membrii Asociatiei au urmatoarele obligatii:
a)     sa contribuie la elaborarea si implementarea strategiilor, programelor, proiectelor din domeniul dezvoltarii rurale la nivelul zonei si a judetului.
b)            Sa cunoasca si sa respecte prevederile prezentului Statut si toate deciziile adoptate de Asociatie;
c)      Sa achite obligatiile materiale si financiare privind cotizatia si potrivit angajamentelor pe care si le-au asumat;
d)     Sa participe la toate sedintele si actiunile la care sunt convocati de catre Consiliul Director;
e)            Sa protejeze si sa promoveze imaginea asociatiei si sa aiba o conduita corespunzatoare valorilor pe care le promoveaza Asociatia.
Art. 14. (1)Membrii asociatii platesc o cotizatie in cuantumul si conditiile stabilite de Adunarea Generala
         (2) Membrii asociatiinscrisi in Asociatie dupa constituirea acesteia vor plati o taxa de inscriere stabilita de Adunarea Generala.
       CAP. III RESURSE PATRIMONIALE; VENITURI SI CHELTUIELI
 
Art. 15. Patrimoniul Asociatiei
(1)Patrimoniul Asociaţiei este alcătuit din suma de 1000 lei, consemnată la bancă ca patrimoniu distinct de cel al asociaţilor, urmând ca acest patrimoniu să se lărgească ulterior prin liberalităţile făcute, atât de către asociaţi, cât şi de către terţe persoane fizice sau juridice, din ţară sau din străinătate, precum şi prin realizarea de venituri obţinute din desfăşurarea de către Asociaţie a activităţilor cuprinse în statutul acesteia, toate acestea, urmând a fi folosite exclusiv în vederea realizării scopului Asociaţiei, patrimoniul prezent şi viitor urmând a fi subscris în contul şi în numele Asociaţiei.
 
            (2) Patrimoniul social initial al Asociatiei reprezinta aporturi in bani subscrise de asociati.
         (3) Intregul patrimoniu va fi evidentiat si pastrat in conformitate cu legislatia romana in materie, pe numele Asociatiei si va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.
(4) Asociatii vor putea aduce, ulterior infiintarii si alte aporturi in bani sau natura, valoarea aporturilor se va stabili prin evaluare.
(5) Activul patrimonial va putea fi crescut prin donatii, sponsorizari sau alte modalitati prevazute de lege, facute in scopul sustinerii activitatii asociatiei.
(6) Fonduri nationale si europene
Art. 16. Patrimoniul social initial al Asociatiei se poate completa cu venituri din contributiile membrilor Asociatiei, cotizatii si taxe de inscriere ce vor fi stabilite de Adunarea Generala, sponsorizari, donatii, subventii ale statului si ale Uniunii Europene legale sau alte contributii in bani si/sau in natura de la persoane fizice sau juridice efectuate potrivit dispozitiilor legale.
       Art. 17.       Sursele de finantare ale Asociatiei sunt:
a)     cotizatiile membrilor in cuantumul stabilit
b)     taxa de inscriere
c)      dobanzile si dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile in conditii legale;
d)     venituri realizate din activitati economice directe, in conditiile legii;
e)     beneficiul realizat de societati comerciale infiintate de asociatie
f)        donatii si sponsorizari,
g)     accesare de fonduri interne si externe prin proiecte;
h)      orice alte surse legale
De asemenea mai pot fi atrase ca surse de finantare si subventii locale sau nationale.
     Art. 18. Asociatia poate desfasura orice alte activitati economice daca au legatura stransa cu scopul principal.
     Art. 19. (1)   Principalele cheltuieli ale Asociatiei sunt:
a)     procurari de materiale necesare desfasurarii activitatilor menite a duce la indeplinirea scopului propus;
b)     chirii, dobanzi, taxe, comisioane bancare;
c)      cheltuieli cu utilitatile – apa, canal, salubrizare, energia electrica, termica, etc.
d)     cheltuieli cu salarii, altele, in conditiile legii.
     (2)   Cheltuielile se efectueaza in limita bugetului de venituri si cheltuieli aprobat si se dispun de Consiliul Director.
     Art. 20. Exercitiul economico-financiar incepe la data de 1 ianuarie si se incheie la data de 31 decembrie ale fiecarui an.
              CAP. IV CONDUCEREA SI CONTROLUL ASOCIATIEI
 
Sectiunea I, Adunarea Generala
 
            Art. 21 (1) Adunarea Generala este organul de conducere alcatuit din totalitatea membrilor Asociatiei.
           (2) Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
                a) Stabileste strategia si obiectivele generale ale Asociatiei
                b) elaboreaza strategia de dezvoltare a zonei;
                c) aproba bugetul de venituri si cheltuieli si bilantul contabil;
                d) alege si revoca Consiliul Director
                e) alege si revoca comisia de cenzori
                 f) hotaraste infiintarea sau desfiintarea de filiale
                 g) modifica actul constitutiv si Statutul.
                 h) hotaraste dizolvarea si lichidarea Asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
                 i) Hotareste infiintarea de societati comerciale in conditiile art. 47, din OG 26/2000, cu modificarile si completarile ulterioare;
                 j)    hotaraste primirea de noi membri asociati si excluderea asociatilor, in conditiile prezentului Statut;
                 k)   stabileste cuantumul cotizatiei si al taxei de inscriere
                 l) orice atributii prevazute de lege sau statut.
Art. 22. Adunarea Generala se intruneste cel putin o data pe an, in sedinta ordinara si are drept de control permanent asupra Consiliului Director si asupra comisiei de cenzori.
Art.23.(1) Adunarea Generala se convoaca in scris de Consiliul Director cu cel putin 15 zile inainte de data desfasurarii.
            (2) Convocarea la AG va fi insotita de documente care sa precizeze ordinea de zi si sa aduca informatii despre subiectele in dezbatere.
           (3) Participantii pot solicita introducerea unor probleme pe ordinea de zi cu 5 zile inante de sedinta.
           (4)  Adunarea Generala se poate intruni si in sedinta extraordinara, prin decizia CD sau a 1/3 din membrii asociati.
Art. 24. (1) La Adunarea Generala participa membrii asociati, membrii de onoare, membrii consultanti sau reprezentantii lor, precum si invitati, potrivit hotararii Consiliului Director.
           (2) In cadrul Adunarii Generale fiecare membru asociat are dreptul la un vot.
           (3) Asociatii care, intr-o anumita problema supusa dezbaterii Adunarii generale, sunt interesati personal sau prin sotii lor, ascendentii dau descendentii, rude in linie colaterala si afinii pana la gradul patru inclusiv, nu vor putea lua parte la deliberare si nici la vot, in caz contrar raspunzand pentru daunele cauzate Asociatiei, daca, fara votul lor nu s-ar fi putut obtine majoritatea ceruta.
Art. 25.    Rapoartele de activitate ale Consiliului Director si ale comisiei de cenzori, programele de activitate, bugetele de venituri si cheltuieli, bilanturile contabile se dezbat de catre Adunarea Generala si se supun aprobarii acesteia.
Art. 26 (1) Adunarea Generala este statutar constituita in prezenta a cel putin jumatate plus unu dintre membrii cu drept de vot iar hotararile se adopta cu votul a jumatate plus unu.
            (2) Hotararilor privind modificarea Actului constitutivsi a Statutului sau dizolvarea si lichidarea Asociatiei se adopta cu votul a jumatate plus unu din numarul membrilor cu drept de vot ai Asociatiei.
          (3) Daca nu se indeplineste cvorumul prevazut la alin (1) Adunarea Generala se convoaca din nou, in scris, cu cel putin 7 zile inainte de sedinta. In acest caz Adunarea generala este statutar constituita si poate decide, oricare ar fi numarul membrilor prezenti cu o majoritate de ¾ din voturi.
            (4) Votul se exercita in mod deschis sau, la cererea Consiliului Director ori a unei treimi din numarul membrilor prezenti, in mod secret.
(5) Hotararile luate de adunarea generala sunt obligatorii pentru toti asociatii chiar daca acestia nu au luat parte la Adunarea Generala sau au votat impotriva.
Art. 27.   Adunarea Generala este condusa de presedinte, in lipsa acestuia de un vicepresedinte iar in caz de indisponibilitate a presedintelui si a ambilor vicepresedinti de un membru al Consiliului Director.
Art. 28. La fiecare sedinta a Adunarii Generale se intocmeste procesul verbal.
Art. 29. Hotararile Adunarii Generale contrare legii, Actului constitutiv sau dispozitiilor cuprinse in Statut pot fi atacate in justitie, in conditiile legii.
Sectiunea a II a , Consiliul Director
 
Art. 30. (1) Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.
            (2) Consiliul Director este alcatuit din 5 membri alesi de catre Adunarea Generala  dintre membrii cu drept de vot ai Asociatiei.
            (3) Alegerile pentru Consiliul Director si a comisiei de cenzori au loc odata la 3 ani, cu exceptia cazurilor de retragere, revocare sau deces, cand ele se pot organiza, pentru posturile ramase vacante, in cadrul primei Adunari Generale.
           (4) Nu poate fi membru al Consiliului Director persoana care ocupa o functie de conducere, numita sau aleasa, in cadrul unei institutii publice , daca prin aceasta sprijina activitatea acelei institutii.
Art. 31. Consiliul Director alege un presedintele, 2 vicepresedintii si un secretar dintre membrii sai.
Art. 32. In exercitarea competentelor sale Consiliul Director:
a)     prezinta Adunarii Generale raportul annual de activitate, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, proiectul programelor Asociatiei, etc.
b)     incheie acte juridice in numele si pe seama Asociatiei;
c)      accepta donatii, sponsorizari, in conditiile legii;
d)     stabileste politica de personal a Asociatiei, organigrama, statul de functii si propune cuantumul cotizatiei si al taxei de inscriere si conditiile in care se achita.
e)     Isi elaboreaza regulamentul propriu de organizare si functionare pe care il supune spre aprobare Adunarii Generale.
f)        Hotaraste, la nevoie, schimbarea sediului Asociatiei.
g)     Imputerniceste, in caz de nevoie si in conditiile legii, una sau mai multe persoane pentru a indeplini anumite atributii cu caracter special in numele si in favoarea Asociatiei;
h)      Indeplineste orice alte atributii prevazute prin Statut sau stabilite de Adunarea Generala
Art. 33. Dispozitiile art. 24, alin. (3) se aplica in mod corespunzator si membrilor Consiliului Director.
Art. 34. Deciziile Consiliului Director , contrare legii, Actului constitutiv sau Statutului pot fi atacate in justitie, conform legii.
Art. 35. (1) Consiliul Director se intruneste lunar sau ori de cate ori este necesar, la convocarea presedintelui sau la cererea a cel putin unei treimi din membrii sai.
Convocarea se face cu cel putin 5 zile inainte de data sedintei.
           (2)    Conducerea sedintei Consiliului Director se exercita de catre presedinte, iar in lipsa acestuia de catre un inlocuitor desemnat potrivit regulamentului propriu de functionare.
           (3)    Consiliul Director este statutar constituit in prezenta a cel putin 2/3 din membrii sai.
           (4)   Consiliul Director adopta decizii valabile cu majoritatea simpla a membrilor prezenti, in caz de balotaj votul presedintelui fiind decisiv.
           (5) In functie de ordinea de zi membrii consultanti pot fi invitati la lucrarile Consiliului Director cu rol consultativ.
Art. 36. Decliberarile si deciziile Consiliului Director se consemneaza in procese verbale incheiate cu ocazia fiecarei intruniri. Procesele verbale vor fi semnate de pesedinte si de secretar.
Sectiunea a III a , Controlul financiar
 
Art. 37. Controlul financiar al Asociatiei este asigurat de comisia de cenzori aleasa de Adunarea Generala. Comisia de cenzori se va constitui din numar impar de membri majoritatea trebuind sa aiba calitatea de asociat.
Art. 38. (1)   In realizarea competentei sale comisia de cenzori :
a)     verifica modul in care este administrat patrimoniul Asociatiei
b)     intocmeste rapoarte si le prezinta Adunarii Generale
c)      poate participa la sedintele Consiliului Director fara drept de vot
d)     isi poate elabora un regulament propriu de functionare
e)     indeplineste orice alte atributii prevazute de statut, stabilite de Adunarea Generala sau rezultate din legislatia in vigoare.
            (2)   Membrii Consiliului Director nu pot fi cenzori
            (3)  Cel putin unul dintre cenzori trebuie sa fie contabil autorizat sau expert contabil, in conditiile legii.
Art. 39. Adunarea Generala aproba regulamentul de organizare si functionare a comisiei de cenzori.
                          CAP. VI DIZOLVAREA SI LICHIDAREA
 
 Art. 40. Asociatia se va dizolva:
           (1) De drept:
            a) in situatia imposibilitatii constituirii adunarii Generale sau a Consiliului Director in conformitate cu Statutul Asociatiei, daca aceasta situatie dureaza mai mult de un an de la data la care, potrivit Statutului aceste organisme trebuiau constituite.
           b) reducerea numarului de asociati sub limita admisa de lege, daca acesta nu se completeaza timp de 3 luni.
           c) imposibilitatea realizarii scopului pentru care a fost infiintata, daca in termen de 3 luni de la constatarea acestui fapt nu se produce schimbarea acestui scop. Orice persoana interesata poate solicita judecatoriei in a carei circumscriptie se afla sediul Asociatiei ca prin hotarare judecatoreasca sa constate dizolvarea.
           (2) prin hotarare judecatoreasca la cererea oricarei persoane interesate cand:
            a) scopul sau activitatea Asociatiei au devenit ilicite sau contrare ordinii publice
            b) realizarea scopului este urmarita prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice
            c) asociatia urmareste alt scop decat cel pentru cere s-a constituit
            d) asociatia a devenit insolvabila
            e) Asociatia nu mai obtine autorizatiile necesare potrivit legii
          (3) Prin hotararea Adunarii Generale in termen de 15 zile de la data sedintei de dizolvare, procesul verbal in forma autentica se depune la judecatoria in a carei circumscriptie tetritoriala isi are sediul pentru inscriere in Registrul asociatiilor si fundatiilor
Art. 41. (1) In cazul dizolvarii Asociatiei lichidatorii se numesc de instanta de judecata iar in ipoteza prevazuta la Art.40(3) de Adunarea Generala.
           (2) Odata cu numirea lichidatorilor mandatul Consiliului Director inceteaza
           (3) Lichidatorii efectueaza inventarul si incheie bilantul care sa constate situatia exacta a activului si pasivului asociatiei.
      (4) Lichidatorii sunt obligati sa primeasca si sa pastreze registrele si orice documente ale Asociatiei si sa tina un registru cu toate operatiunile lichidarii, in ordinea realizarii acestora.
           (5) Lichidatorii isi indeplinesc mandatul sub controlul comisiei de cenzori.
           Art. 42 (1) Lichidatorii au obligatia de a continua operatiunile in curs, sa incaseze creantele, sa plateasca creditorii, iar daca numerarul nu este suficient, sa transforme si restul activului in bani, procedand la vanzarea prin licitatie publica a bunurilor mobile si imobile.
      (2) Lichidatorii pot realiza operatiuni noi numai in masura in care ele sunt necesare finalizarii celor aflate in curs de derulare.
            Art. 43 (1) In cazul dizolvarii Asociatiei bunurile ramase in urma lichidarii nu sepot transmite catre persoane fizice.
           (2) Aceste bunuri vor putea fi transmise numai catre persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemanator.
           (3) Daca in termen de 6 luni de la finalizarea lichidarii, lichidatorii nu au reusit sa transmita bunurile in conditiile alin(2) ele se atribuie de instanta competenta unei persoane juridice cu scop identic sau asemanator.
         (4) Data transmiterii bunurilor este cea a intocmirii procesului-verbal de predare-primire daca prin acesta nu s-a stabilit o data ulterioara.
            Art. 44. Lichidatorii incheie operatiunile si remit celor in drept contul gestiunii numai dupa expirarea unui termen de 6 luni de la publicarea dizolvarii Asociatiei.
            Art. 45. Dupa terminarea lichidarii, lichidatorii sunt obligati ca in termen de 2 luni sa depuna bilantul, registrul jurnal si un memorandum, sa declare operatiunile de lichidare la Registrul asociatiilor si fundatiilor ai judecatorieiin a carei circumscriptie teritoriala isi are sediul Asociatia si sa indeplineasca toate procedurile de publicare si de radiere din registru a Asociatiei.
            Art. 46. Daca in termen de 30 de zile libere de la depunerea bilantului nu se inregistreaza nici o contestatie, bilantul se considera definitiv aprobat, iar lichidatorii, cu autorizatia judecatoriei vor remite celor in drept bunurile si sumele ramase de la lichidare, impreuna cu toate registrele si actele Asociatiei si ale lichidarii, dupa aceasta fiind considerati descarcati.
            Art. 47. (1) Asociatia inceteaza de la data radierii din Registrul asociatiilor si fundatiilor.
            (2) Radierea se face in baza actului constatator eliberat de lichidatori prin care se atesta descarcarea acesteia de obligatiile asumate.
 
            CAP. X DISPOZITII FINALE 
            Art. 48. Asociatia are stampila si insemne proprii, in conditiile legii.
            Art. 49. Prezentul Statut este cadru normativ pe baza caruia se va desfasura intreaga activitate a Asociatiei Microregiunea Tara Oltului.